Zakres kursu:

podział stosowanych wózków, budowa wózków, wiadomości z zakresu bhp, czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne (czas trwania i forma organizacji uzależniona od typów wózków;istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły: bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych, a takżezorganizowania egzaminu zewnętrznego sprawdzającego kwalifikacje przed komisją UDT


Czas trwania: od 6. do 81. godzin lekcyjnych

Wymagania:

ukończony 18. rok życia, stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego


Zaświadczenia i certyfikaty:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN
  • po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, IMBiGS

Atuty:

teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym w zależności od rodzajów wózków


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.